Wiadomości

Centrum Handlowe Złote Tarasy – Regulamin konkursu MODA MĘSKIM OKIEM

Masz już doświadczenie lub dopiero zaczynasz swoją drogę w świecie Stylistów? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Poszukujemy stylisty do zespołu.

Przygotuj dwie męskie stylizacje ⬇

? Garnitur moja druga skóra
? Jesienny look

Prześlij zdjęcia swoich prac oraz krótki 2-minutowy filmik o sobie na: konkurs@osobistywymiarstylu.pl
(filmik może być nagrany telefonem, liczy się pomysł) ???

? Do wygrania roczny kontrakt na stanowisku Stylisty w Centrum Handlowym Złote Tarasy. ? Na zgłoszenia czekamy do 12.11.2018 roku.

‼Nie zwlekaj, dołącz do naszego zespołu i rozkręć swoją karierę! ?
Regulamin konkursu “Moda męskim okiem” („Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą „Moda Męskim Okiem” zwaną w dalszej części Regulaminu „Akcją” lub „Konkursem” jest DKN Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (ul. Ornecka 143 B, 03-018 Warszawa, NIP: 5223100310), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000694613, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 5223100310 oraz REGON: 368286592 działających na zleceni spółki Złote Tarasy Warsaw III S.ár.l. sp.j. z siedzibą Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592497, REGON: 013278202, NIP: 526-22-55-169 („Organizator”).
1. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora ogłoszone na stronie www.zlotetarasy.pl oraz w serwisie www.facebook.com lub informacje kierowane bezpośrednio do uczestników Konkursu.
2. Konkurs dotyczy osób, które prześlą swoje zgłoszenie konkursowe na adres:
konkurs@osobistywymiarstylu.pl. W zgłoszeniu konkursowym należy przestawić zdjęcia 2 męskich stylizacji:
a. „Garnitur moja druga skóra”,
b. „Jesienny Look”,
c. oraz krótki filmik przedstawiający swoją osobę jako kandydata na stanowisko stylisty Centrum Handlowego Złote Tarasy w Warszawie, przy ul. Złotej 59 (także jako „Złote Tarasy”).
3. Celem Konkursu jest rekrutacja stylisty do projektu organizowanego na terenie Złotych Tarasów.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs prowadzony jest w sieci Internet poprzez profil publiczny Złote Tarasy na Facebooku w okresie 2 tygodni od dnia opublikowania w sieci.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.
7. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu centrum na Facebooku, a związane z nim komunikaty będą pojawiały się również na stronie www.zlotetarasy.pl.
8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
9. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.zlotetarasy.pl na profilu centrum na Facebooku oraz u Organizatora.

10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja („Komisja Konkursowa”) składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora.
11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. 2018,poz.165; ze zm.).

12. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook. W związku z tym Facebook Inc. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia związane z przebiegiem Konkursu.

13. Dane udostępniane przez Uczestnika zdefiniowanego poniżej w ramach Konkursu są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

§ 2 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Każdy Uczestnik Konkursu (zdefiniowany poniżej) musi zaakceptować w formie podanej przez Organizatora warunki Regulaminu, brak akceptacji jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy oraz ich pracownicy i osoby powiązane z Najemcami innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy, a także służby obsługujące Złote Tarasy i ich pracownicy oraz osoby powiązane ze służbami innym stosunkiem prawnym niż stosunek pracy jak również pracownicy Złotych Tarasów, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich ww. podmiotów. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz
przysposabiający.

4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.

5. Osoby fizyczne, które spełnią wskazane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz poprawnie zgłoszą swój udział w Konkursie, zwane są w Regulaminie „Uczestnikami” lub odpowiednio „Uczestnikiem”.

§ 3 PRAWA ORGANIZATORA

1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania sprzeczne są z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Złotych Tarasów, godzą w ich wizerunek, są sprzeczne z prawem lub z innych względów, w ocenie
Organizatora, nie nadają się do publicznego rozpowszechniania. Decyzja Organizatora Konkursu jest w tym przedmiocie ostateczna.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Konkursie w stosunku do Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, a także w każdym innym wypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że dany Uczestnik może naruszać interesy Organizatora lub
Złotych Tarasów, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, a także w innych uzasadnionych przypadkach w tym w szczególności generowanie fikcyjnych punktów liczonych w rankingu – takie działanie uczestnika będzie podstawą do
dyskwalifikacji.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych lub naruszających zasady etykiety.

§ 4 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.


1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie poniższe warunki:
a. mieć ukończone 18 lat
b. przesłać stylizacje oraz filmik, o których mowa w ust. 3 poniżej poprzez profil centrum na Facebooku lub na adres konkurs@osobistywymiarstylu.pl.


2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z:
a. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie oraz ich publikację we wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych o Konkursie, jak również w materiałach  promocyjnych, reklamowych, marketingowych i prasowych, w tym w prasie, Internecie i na ulotkach bez ograniczenia, co do czasu i terytorium i bez dodatkowego wynagrodzenia,
b. wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika oraz jego zdjęcia z Akcji na fanpage’u Złotych Tarasów na portalu Facebook, Instagramie oraz stronie www,
c. zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Wycofanie którejkolwiek ze zgód jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

3. Osoby, o których mowa w § 2 powyżej są wybierane przez Organizatora oraz przedstawiciela Złotych Tarasów spośród osób, które przygotują dwie męskie stylizacje: „Garnitur – moja druga skóra”, „Jesienny Look” oraz nagrają krótki (max. 2 min.) filmik przedstawiający swoją osobę. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres: konkurs@osobistywymiarstylu.pl

4. Uczestnik oświadcza, że korzystanie ze zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie w pełnym zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu zgłoszeń, co do których będzie miał wątpliwości czy prawa do tych prac przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie.

5. Uczestnik oświadcza, że w chwili przesłania zgłoszenia konkursowego do Konkursu udziela Organizatorowi, nieodpłatnie, prawa do korzystania z treści zgłoszeń(„Utwory”) na zasadach licencji niewyłącznej („Licencja”) na wskazanych następujących polach eksploatacji w rozumieniu Ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, na okres 10 lat, nieograniczonej terytorialnie:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, fotokopii, nagrań na dyskach optycznych oraz innych cyfrowych nośnikach danych,
wpisywania do pamięci komputera itp.;
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej
formie, techniką zapisu komputerowego;
c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci
cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie); a w szczególności zgadza się na publikację w kolejnym etapie Konkursu;
e) wykorzystanie na stronach internetowych;
f) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
g) wprowadzania do obrotu;
h) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania w dowolnej formie;
i) wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji;
j) wystawiania;
k) wyświetlania w całości lub we fragmentach;
l) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/lub udzielania licencji na wykorzystywania komercyjne i inne dowolnym osobom trzecim;
m) nadawanie za pośrednictwem Internetu, satelity, wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej;
Zamawiający może korzystać z Utworów w dowolnym celu, w tym komercyjnym, szkoleniowym, reklamowym, promocyjnym, marketingowym i wizerunkowym;

„Pola Eksploatacji”.

6. Uczestnik niniejszym upoważnia Organizatora do udzielenia sublicencji w zakresie uzyskanej Licencji.

7. Uczestnik ponadto:
a) zezwala Organizatorowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań/przeróbek Utworów (dalej „Dzieła Zależne”) na Polach Eksploatacji;
b) zezwala Organizatorowi na tworzenie opracowań/przeróbek Utworów, w przypadku gdyby jakakolwiek część Utworów była bazą danych spełniającą cechy utworu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666; ze zm.);
c) upoważnia Organizatora do zezwalania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań/przeróbek Utworów stworzonych przez takie osoby trzecie na Polach Eksploatacji;
8. Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu (lub przed ich przeniesieniem na Organizatora będzie mu przysługiwać) całość praw majątkowych do Utworów wykonanych przez Uczestnika w ramach Konkursu, łącznie z prawem do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych oraz na dokonywanie zmian w Utworach
określonych w Regulaminie;
b) autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworów, nie są i nie zostaną ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
c) nie udzielił i nie udzieli osobie trzeciej licencji uprawniającej do korzystania z Utworów określonych w Konkursie.
9. W przypadku zgłoszenia do Konkursu zadania konkursowego, co do którego Uczestnik nie dysponuje prawami, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich z tego tytułu,
jak również zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody i zobowiązań Organizatora z tego tytułu. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi lub
związanymi z naruszeniem jej praw autorskich do Utworów, Uczestnik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora od obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia przeciwko Organizatorowi na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń związanymi
z Utworami, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do postępowania po stronie Organizatora i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie oraz zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z daną sprawą. Ponadto, w przypadku braku
nabycia odpowiednich praw do Utworów, uczestnik zobowiązany jest je nabyć oraz przenieść na Organizatora w zakresie wskazanym w Regulaminie.
10. Organizator może posługiwać się zgłoszeniami w szczególności na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych i promocyjnych, niezależnie od formy ich utrwalenia bądź rozpowszechniania, a także w celach marketingowych i informacyjnych, bez konieczności zawierania odrębnej umowy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z należnych praw autorskich do odpowiedzi zgłoszonych do Konkursu w pełnym zakresie.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu takich zgłoszeń, które sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami i pornografią.
§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie wymagania zawarte w Regulaminie.

2. Po zakończeniu terminu składania zgłoszeń Komisja Konkursowa nagrodzi jedną osobę, która w ocenie komisji konkursowej będzie najlepszym kandydatem na stanowisko stylisty Złotych Tarasów.

3. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora. Jej decyzja ma charakter ostateczny i wiążący dla Uczestników oraz nie podlega reklamacji.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia go. Organizator nie jest zobowiązany do podania przyczyny w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.

§ 6 ZWYCIĘZCY KONKURSU I NAGRODY

1. W czasie trwania całego konkursu zostanie przyznana 1 (słownie: jedna) nagroda w postaci umowy zlecenie. W ramach umowy zwycięzca konkursu zostanie zatrudniony na stanowisku Stylisty w CH Złote Tarasy i będzie współtworzył team stylistów biorących udział w projekcie. Umowa opiewać
będzie na kwotę 2500 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych netto) miesięcznie. Kwota netto zostanie powiększona o należne obciążenia publicznoprawne (składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy lub podatek VAT, w zależności od wybranej formy współpracy).

2. Wyniki Konkursu będą publicznie ogłoszone po zakończeniu Konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu publicznym Złotych Tarasów na Facebooku.

3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również zamiany nagrody na inną rzecz ani ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.

§ 7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Akcją jest Organizator.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Akcji.

3. Uczestnik może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Akcji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Akcji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji oraz przez 5 (słownie: pięć) lat od jej zakończenia. Ponadto, Organizator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych danych
osobowych do marketingu usług własnych – ofert i wydarzeń organizowanych w CH Złote Tarasy (usprawiedliwiony interes Organizatora). W takim przypadku, dane osobowe Uczestników przetwarzane są do momentu złożenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione dostawcom usług technicznych lub organizacyjnych oraz usług prawnych i doradczych, z których Organizator korzysta w związku z prowadzeniem Akcji, tj. w szczególności Zarządcy CH Złote Taras, firmie marketingowej i ochroniarskiej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym.

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

8. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik może także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich przeniesienia. Uprawnienia te Uczestnik może realizować kontaktując się z
Organizatorem pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub daneosobowe@zlotetarasy.pl. Ponadto, Uczestnik może wnieść skargę do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8 REKLAMACJE

1. Z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu, reklamacje Uczestników związane z Konkursem, muszą być sporządzone na piśmie i przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską, w terminie 7dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora. Decyduje data wpłynięcia reklamacji do biura Organizatora. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

2. Każda reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację;
b) dokładny adres zwrotny Uczestnika zgłaszającego reklamację i numer telefonu;
c) dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję („Komisję Reklamacyjną”) składającą sięz przedstawicieli Organizatora.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Uczestnik, który złożył reklamację zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzje Komisji Reklamacyjnej w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne. Złożenie reklamacji jest warunkiem dochodzenia roszczeń wobec Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia reklamacji.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.zlotetarasy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. Uczestnicy Konkursu podlegają Regulaminowi. Każde zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, stanowi zgodę na postanowienia Regulaminu.

3. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.

7. Organizator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości w przebiegu Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków Regulaminu w czasie trwania konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyny. O ewentualnym odwołaniu konkursu Organizator poinformuje na fanpage’u znajdującym się na platformie Facebook lub na stronie www Organizatora lub na terenie centrum handlowego Złote Tarasy w Warszawie.

10. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator. Jego decyzja ma charakter ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

11. W kwestiach nieobjętych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

12. Wszelkie spory związane z realizacją Konkursów, których strony nie zdołają rozstrzygnąć polubownie, podlegać będą rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo Sąd miejsca siedziby Organizatora.

Dodaj komentarz